Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je vydaný:
Michal Trnavský
IČO: 42373450
DIČ: 1085319400
IČ DPH: NIE SOM PLATCA DPH
so sídlom: Sibírska 696/12, 911 01 Trenčín
Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín. Číslo živnostenského registra: 350-49074
kontaktné údaje:
email: tvdiely@tvdiely.sk
telefón +421 902 39 27 39
https://www.tvdiely.sk/

Upozornenie
Náhradné diely do televízor ako napájací zdroj, základná doska, t-con, LED podsvietenie, TV obrazovka a pod. musia byť menené odborným spôsobom. Pri nedodržaní bezpečnostných predpisov môže dôjsť k ohrozeniu zdravia osôb a škodám na zariadeniach, pričom užívateľ stráca právo na uplatnenie záruky. Inštaláciu môže vykonať iba odborne spôsobilá osoba s patričnou elektro-technickou kvalifikáciou a skúsenosťami, ktorá všetko prevedie podľa platných bezpečnostných predpisov a noriem. Ak nie ste takouto kvalifikovanou osobou, s výmenou dielu sa prosím obráťte na servisné stredisko s odbornou kvalifikáciou. Predajca nezodpovedá za nesprávnu inštaláciu zariadenia či za akékoľvek škody, ktoré môže takáto neodborná montáž spôsobiť. S výrobkom nemôže byť neodborne manipulované a akokoľvek upravované.

Všeobecné ustanovenia
Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa platnej právnej úpravy SR.
Záruka za zodpovednosť za chyby predanej veci vzťahujúca sa na výrobky a tovar, ktorá bola uplatnená bez zbytočného odkladu v priebehu záručnej doby (ďalej len reklamácia).
Ku každému zakúpenému tovaru je pribalený doklad o zakúpení (faktúra).
Základným predpokladom riadnej reklamácie je predloženie dokladu o kúpe.
Lehota na uplatnenie zodpovednosti za chyby predanej veci (ďalej len reklamačná lehota) začína plynúť okamihom prevzatia tovaru pri jeho kúpe a ak nie je tovar osobne vyzdvihnutý, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, keď tovar preberá kupujúci od prepravcu.
Záručné podmienky
Nový nepoužitý tovar v internetovom obchode https://www.tvdiely.sk/ má záruku 24 mesiacov. Záruka na použitý tovar je skrátená na 12 mesiacov.
Začiatok záruky stanovuje dátum uvedený na faktúre.
Záručná doba začína plynúť okamihom prevzatia tovaru. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave až do doby, kedy bol kupujúci po skončení reklamačného konania povinný vec prevziať.
V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba okamihom prevzatia nového tovaru.
Postup pri uplatnení reklamácie
Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Záruka na výrobky sa vzťahuje na výrobné chyby a chyby materiálu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, nevhodným ošetrovaním, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením, mechanickým poškodením alebo za vady tovaru, na ktoré bol zákazník upozornený pred uzatvorením kúpnej zmluvy.
Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vypísať a odoslať Reklamačný formulár. Do detailného popisu problému je potrebné napísať presný popis chýb, nedostatkov a podmienok kedy a ako sa chyba prejavuje (uviesť "nefunguje" nie je dostačujúce). Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predajcu.
Reklamáciu zašlite na adresu Michal Trnavský, Sibírska 696/12, 911 01 Trenčín obyčajnou poštou - nie na dobierku. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.
Poznámka: Reklamáciu môžete poslať na naše náklady veľmi jednoducho. Stačí doniesť balík na akékoľvek odberné miesto spoločnosti Packeta. Uveďte pracovníkovi naše jedinečné číslo ID 92200942. Obsluha podacieho miesta vytlačí štítok, nalepí ho na zásielku a podá Vám potvrdenie o prevzatí zásielky.
Tovar musí byť vhodne zabalený. Ak dôjde k poškodeniu tovaru pri doprave z dôvodu nevhodného zabalenia, bude tento tovar vrátený späť.
Predajca posúdi reklamovanú chybu a rozhodne o dôvodnosti reklamácie, spôsobe a termíne vybavenia reklamácie. V prípade, že posúdi reklamáciu ako neopodstatnenú, uvedie túto skutočnosť v reklamačnom protokole a oznámi túto skutočnosť kupujúcemu bez zbytočného odkladu.
Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru čo najrýchlejšie, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote.
Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, používaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou, než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.
Odstrániteľné chyby
Ak ide o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby. Ak nie je odstránenie chyby tovaru úmerné povahe vyskytujúcej sa chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru za tovar iný s rovnakými, alebo lepšími technickými parametrami.
Neodstrániteľné chyby
Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni užívaniu tovaru ako tovaru bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
Alternatívne riešenie sporov
1. Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu v prípade, ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti spotrebiteľa. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov. Podľa §3zákona 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Medzi subjektmi ARS má spotrebiteľ právo voľby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015Z.z.
2. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR– http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.
3. V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ tiež právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa§12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na : http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
4. Formou ARS môžu byť riešené spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.
Záverečné ustanovenia
Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru.
Predajca si vyhradzuje právo zmeny tohto Reklamačného poriadku.
V Trenčíne, dňa 17.3.2023.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať